Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Savvii B.V.

Hier vind je de Algemene Voorwaarden in PDF-vorm

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van het bedrijf Savvii, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 853106927 (“Savvii”) ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Savvii en de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Savvii deze Overeenkomst heeft gesloten (“Klant”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Savvii alleen bindend indien en voor zover deze door Savvii uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Contractsluiting

1.1 Indien Klant nog geen toegang tot een Account heeft, kan Klant de gewenste vormen van dienstverlening (“Diensten”) direct vanaf de Savvii website (www.savvii.com) aanvragen. Een overeenkomst tot levering van deze Diensten (“Overeenkomst”) ontstaat dan op het moment dat Klant de activatie daarvan verricht op basis van de automatisch gegenereerde e-mail van Savvii met daarin de beschrijving van de Diensten.

1.2 Indien Klant wel toegang tot een Account heeft en vanaf het Account een of meer Diensten aanvraagt, komt de Overeenkomst voor die Diensten tot stand op het moment dat Klant via het Account akkoord geeft op de aanvraag.

1.3 Klant heeft gedurende een termijn van dertig dagen vanaf het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, het recht om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Dit recht bestaat echter niet bij het bemiddelen bij registratie van domeinnamen.

1.4 Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Savvii deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen. Door Savvii opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking.

2.2 Savvii zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken levering en beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren.

2.3 Savvii zal regelmatig reservekopieën maken van door Klant op systemen van Savvii opgeslagen gegevens. Deze reservekopieën worden beschikbaar gesteld aan Klant via het Account.

2.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Savvii het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Klant als dat vooraf Schriftelijk overeengekomen is.

2.5 Savvii zal Klant toegang tot een gebruikersinterface verschaffen waarmee Klant (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren (“Account”). Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het Account van Klant of een door Klant aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Savvii te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

2.6 Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken, bijvoorbeeld door te zorgen dat alle gegevens die Savvii nodig heeft, tijdig aan Savvii worden verstrekt. Hieronder valt onder meer een werkend e-mailadres.

2.7 Savvii kan ten behoeve van bestrijding van spam, denial of service aanvallen en andere vormen van overlast filters installeren of aan Klant beschikbaar stellen. Savvii zal zich inspannen om te zorgen dat deze filters correct werken voor zover dat binnen haar macht ligt. Savvii kan echter niet garanderen dat deze filters altijd de juiste informatie doorlaten of blokkeren.

2.8 Ten behoeve van Diensten ingezette hardware blijft eigendom van Savvii, ook indien deze als “eigen” is aangeduid in reclame-uitingen van Savvii. Op “eigen hardware” worden geen andere klanten van Savvii toegelaten.

Artikel 3. Ondersteuning door Savvii

3.1 Savvii zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van ondersteuning op afstand per telefoon of e-mail. De tijden van beschikbaarheid en eventuele responstijden zullen op de website van Savvii worden gepubliceerd of op nader overeen te komen wijze worden gecommuniceerd.

3.2 Savvii zal de voor de Diensten benodigde software (zoals VPS omgevingen, webserver software, MySQL, WordPress, etc.) installeren, configureren en up-to-date houden op systemen onder beheer van Savvii. Overige software dient door Klant zelf te worden geïnstalleerd, waarbij Savvii middels een zwarte lijst bepaalde invoegtoepassingen (plugins) kan blokkeren. Klant mag geen andere contentbeheeromgevingen dan WordPress installeren.

3.3 Klant zal zorgen dat de geïnstalleerde software up-to-date blijft, met name waar het de beveiliging betreft. Indien dit niet het geval blijkt, mag Savvii ingrijpen conform artikel 4 (gedragsregels) en de daarbij gemaakte uren in rekening brengen.

3.4 Tenzij expliciet anders overeengekomen strekt deze verantwoordelijkheid van Savvii zich uit tot de netwerkomgeving, hardware, besturingssysteemsoftware (zoals Linux of Windows), webserversoftware (zoals Apache of NGINX), databasesoftware (zoals MySQL), programmeer/scriptingtalen (zoals PHP) en de contentbeheeromgeving WordPress, maar niet tot de inhoud die Klant daarmee publiceert of tot plugins of scripts die Klant zelf installeert binnen deze omgevingen.

3.5 Savvii zal op verzoek van Klant redelijke aanpassingen en specifieke updates doorvoeren, waarbij Savvii naar haar deskundig oordeel beslist of deze haalbaar en wenselijk zijn. Savvii mag de uren die gepaard gaan met een dergelijk verzoek in rekening brengen mits zij vooraf heeft gemeld dat dit het geval zal zijn. Indien een verzoek betrekking heeft op inhoud, plugins of scripts die door Klant zelf zijn geïnstalleerd, geschied een dergelijk doorvoeren op eigen risico van klant.

3.6 Savvii zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Savvii is daarbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Savvii is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de hostingomgeving niet ten goede komt of niet in het belang is van de Diensten.

3.7 Voor de in 3.4 bedoelde applicaties van Klant en daarbij behorende ondersteunende software zal Savvii zich inspannen om onderhoud en installatie van updates te leveren op verzoek van Klant, welk verzoek Savvii te allen tijde mag weigeren. Dit werk gebeurt echter te allen tijde op eigen risico van Klant. Artikel 3.5 is hierop van toepassing.

Artikel 4. Gedragsregels en notice/takedown

4.1 Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Klant of Savvii van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

4.2 Het is (of dit nu legaal is of niet) door Savvii verboden om met gebruikmaking van de Diensten informatie aan te bieden of te verspreiden die:

 • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is;
 • kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevat of er kennelijk op is gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
 • websites die kennelijk valselijk de indruk wekken financiële dienstverleners of bona fide webwinkels van derden te zijn, (“phishing”)
 • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevat met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
 • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

4.3 Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Savvii of overige klanten. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Savvii, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Savvii, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

4.4 Indien Klant weet of kan vermoeden dat Savvii bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Klant Savvii daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Klant weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Savvii zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Savvii zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Klant.

4.5 Indien naar het oordeel van Savvii hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Savvii of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Savvii gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Savvii mag de kosten die hiermee gepaard gaan, doorbelasten aan Klant, maar uitsluitend als dit te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Klant.

4.6 Indien Savvii na een klacht of uit zichzelf van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot de betreffende informatie blokkeren, echter zonder deze informatie definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Savvii een backup zal maken). Savvii zal zich inspannen om daarbij geen overige informatie te raken. Savvii zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

4.7 Savvii is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Savvii gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

4.8 Hoewel Savvii ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is Savvii nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 5. Aanvraag van domeinnamen, IP adressen en SSL certificaten

5.1 Indien dit als Dienst is overeengekomen, zal Savvii ten behoeve van Klant bemiddelen bij het aanvragen van een domeinnaam of IP-adres en, na toekenning, zich inspannen deze domeinnaam actief te houden in haar DNS servers. Evenzo zal, indien als Dienst overeengekomen, Savvii een SSL certificaat voor een bij Savvii gehoste website beschikbaar stellen.

5.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam of IP-adres zijn onderworpen aan de regels en procedures van de desbetreffende uitgevende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen en het RIPE bij IP-adressen. Savvii vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

5.3 Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van Savvii, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam of het IP-adres is toegewezen, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

5.4 Klant vrijwaart en houdt Savvii schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. Savvii is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Savvii.

5.5 Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam of IP-adres. Savvii zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

Artikel 6. Opslag- en datalimieten

6.1 Indien Klant excessief veel dataverkeer genereert of opslagruimte gebruikt, dan kan Savvii na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Klant betreffende de overschrijding, een extra bedrag per eenheid (bijv. MB, GB of bezoeker) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, volgens de daarvoor in de prijslijst geldende bedragen.

6.2 Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

Artikel 7. Prijzen

7.1 Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Savvii genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.2 Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Savvii het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

7.3 Indien de Overeenkomst minstens één jaar heeft geduurd, is Savvii gerechtigd de gehanteerde tarieven eenmaal per jaar te wijzigen.

7.4 Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Savvii zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. Savvii mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Savvii heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.

8.2 De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3 Indien Klant van mening is dat (een deel van) een factuur onjuist is, dient Klant haar bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Savvii te melden kenbaar maken. Savvii zal het bezwaar dan onderzoeken en zo nodig een aangepaste factuur uitbrengen. Tijdens dit onderzoek is Opdrachtgever gehouden het niet-betwiste deel van de factuur te voldoen binnen de oorspronkelijke betalingstermijn.

8.4 Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

 • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd, of 2% per maand als dat hoger is;
 • Klant is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of 40 euro als dat bedrag meer is dan 15% van de hoofdsom;
 • Klant is € 7,50 administratieve kosten verschuldigd voor iedere herinneringsbrief en aanmaning;
 • Klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
 • De voor Klant gehoste websites en andere informatie mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

8.5 Tenzij Klant een consument is, is beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De totale aansprakelijkheid van Savvii voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Savvii van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Savvii, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant in de laatste zes (6) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan duizend (1.000) euro (exclusief BTW).

9.2 Savvii is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Savvii.

9.4 Klant is jegens Savvii aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart Savvii tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in artikel 4. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

10.2 Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Savvii beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Savvii geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Savvii geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Savvii die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Savvii, die Savvii niet kon voorzien en waar Savvii diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven; overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

10.3 Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

11.2 Savvii zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van Savvii, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Savvii daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Savvii zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

11.3 Savvii behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere klanten te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van Klant in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

11.4 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 12. Duur en opzegging

12.1 Tenzij anders overeengekomen is de duur van de Overeenkomst een termijn van een maand.

12.2 Bij gebreke van tijdige opzegging of bevestiging van actieve verlenging uiterlijk op de laatste dag van de lopende termijn wordt een Overeenkomst stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de lopende termijn. In het geval Klant een consument is, is de termijn bij stilzwijgende verlenging te allen tijde één maand.

12.3 Savvii mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien:

 • Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
 • Het faillissement van Klant is aangevraagd;
 • Klant heeft surseance van betaling aangevraagd; of
 • De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.

12.4 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Savvii op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door Savvii is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Savvii recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

12.5 Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Klant gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Klant slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Savvii op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 13. Procedure na beëindiging

13.1 Klant kan individuele Diensten dan wel de gehele Overeenkomst beëindigen conform deze algemene voorwaarden dan wel de bijzondere afspraken tussen Klant en Savvii. Dit dient in beginsel te gebeuren via het Account.

13.2 Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag Savvii het Account van Klant onmiddellijk opheffen en zal Savvii de voor Klant opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen. Savvii is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

13.3 Het wissen van voor Klant opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.

Artikel 14. Rangorde en wijziging voorwaarden

14.1 Savvii behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

14.2 Wijzigingen worden bekendgemaakt via het Account, of per e-mail aan Klant, of een ander kanaal waarvan Savvii kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

14.3 Indien Klant een wijziging niet wil accepteren, dient Klant dit binnen twee weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Savvii. Savvii kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Savvii daarop de wijziging niet intrekt, kan Klant tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Stilzwijgen van Klant zal worden opgevat als acceptatie van een wijziging.

14.4 Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle Diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen Savvii en Klant prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

Artikel 15. Overige bepalingen

15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Savvii gevestigd is.

15.3 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

15.4 Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Savvii Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

15.5 Onder “Schriftelijk” worden verstaan naast papieren geschriften ook e-mailberichten en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

15.6 De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Savvii vormen volledig bewijs van stellingen van Savvii en de door Savvii ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.

15.7 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.